برخی از پروژه های در حال انجام و تمام شده

تخص ص واحد های پالایشگاه نفت،گاز و صنایع پتروشیمی

1 -مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی مینی پالایشگاه شهرک صنعتی خرمشهر

2-مطالعات فاز 1 و 2 ، طراحی  و نظارت بر احداث مخازن نفتی و خطوط انتقال در بندر امام خمینی (ره)

1-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه فرکشن ، مخازن و پایپینگ شرکت روغن کشی  نوی د خلیج فارس

2- مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه تص فیه ر وغن ، م خازن و پایپینگ شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس

4 -مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث  کارخانه لسیتین، مخازن و پایپینگ  شر کت روغن نوید خلیج فارس

3 -مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن پایانه نفتی بنیاد بار انداز

5-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن نفتی شرکت پاداد بندر ا م ا م خمینی (ره)

6 -مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن گلبرگ بهاران قطعه 12 اراضی پش تیبانی بندر امام خمینی (ره)

7-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مخازن شرکت غلات بان واقع در بندر امیر آباد

8-مطالعات فاز 1 و 2،طراحی و نظارت بر احداث ترمینال دپوی مواد نفتی اراضی پشتی بانی بندر امام خمینی (ره)

9-مطالعات، طراحی فاز صفر و ارائه طرح توجیهی و اقتصادی کارخانه بایو اتانول سوختی ا ز ذرت دامی به ظرفیت 300هزارل یتر در روز

تخصص ساختمان های صنعتی و نظامی تجاری،اداری، مسکونی
1-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه خوراک دام و طیور شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس
2-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه غنی سازی دانه های روغنی قطعه 6 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)
3-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور قطعه 1 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)
4-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار چند منظوره هانگارد واقع دراراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)
5-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار و خطوط حمل و نقل ریلی شرکت آراد بار نریمان بندر واقع در قطعه 48 بندر امام خمینی(ره)
6-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار چند منظوره شرکت پارسیان ریل شرق قطعه 51 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی( ره)
7-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار چند منظوره شرکت سپهر مروارید خلیج فارس قطعه 53 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)
8-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث اینتیک ریلی، حمل و انتقال مواد معدنی واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)
9-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار چند منظوره42 اروند کنار20-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه فولاد در بندر امام خمینی (ره) 12 هکتار

10-مطالعات فاز 1 و2، طراحی ونظارت بر احداث انبار چند منظوره قطعه 70 - 69 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره)
11 -مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار ها و خطوط ریلی راه آهن سایت هزار دانه سپاهان واقع در قطعه 41 بندر امام خمینی(ره)
12-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث ترمینال حمل و نقل ریلی و انبار پشتیبانی قطعه 53 بندر امام خمینی ( ره)
13-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر ساخت کارخانه قند سپاهان در اصفهان
14-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث مجتمع رفاهی و پارکینگ 28 هکتاری شلمچه
15-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث ترمینال و سرد خانه شرکت پارسیان در بندر امام خمینی (ره) 55 هزار متر مربع
16-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث ساختمان و محوطه هیات رزمندگان اسلام آبادان
17-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث انبار چند منظوره کشتیبان جنوب بندر به مساحت تقریبی 25 هزار متر مربع
18-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت سایت قطعه 40 –cd بندر امام خمینی(ره)
19-مطالعات فاز 1و2 ،طراحی سردرب و ساختمان اداری پتروشیمی ماهشهر
20-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث کارخانه فولاد در بندر امام خمینی (ره) 12 هکتار
21-مطالعات فاز 1 و2 ، طراحی و نظارت بر احداث ترمینال غلات و انبارهای بندر امام خمینی(ره) 23 هزار متر مربع
22-مطالعات فاز 1 و2، طراحی سیلو ها و کوره های مغناطیسی آلومینویم LF ، EBT ، کک و دلومیت شرکت فولاد خوزستان
23-مطالعات فاز 1و2 ،طراحی سازه نگهداری آهک شرکت فولاد خوزستان
24-مشاور ثانویه ، شرکت های دانه طلایی آمل قطعه( 23)کشت و صنعت اکسون قطعه( 21 ) کالا تجارت خلیج فارس قطعه( 20) اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)