آقای مهندس ناصر صابری
سوابق کاری ناصر صابری:
* فارغ التحصیل 1320 از دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان
مهندسی دفتر فنی – امور آب – وزرات نیرو
رئیس ازمایشگاه مدل هیدرولیکی و سد و سرریزی- امورآب – وزارت نیرو
ئیس بخش مطالعات و بررسی های سد سازی و مطالعات پایه در وزارت نیرو
کارشناس امور اجرایی و مدیریت پروزه در پروژه های راه و ساختمان در شرکت مهندسی سهند سازان پویا
 رئیس بخش هیدرولیک – امور آب – وزارت نیرو
 دارنده پایه یک نظارت از وزرات مسکن وشهر سازی تاریخ صدور پروانه 54/9/25