آقای مهندس رحمت اله پورفخر
آقای مهندس رحمت اله پورفخر*فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک درسال 1353 از علم و صنعت ایران
 رئیس قسمت بهره برداری شرکت توانیر