دکتر فرید سعیدی نیا
سوابق کاری دکتر فرید سعیدی نیا :
مسئول دفتر فنی شرکت ساختمان ژیان در پروژه احداث پل (خاک مسلح) ورودی سایت 2منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره)
 کارشناس ارشد ناظر اداره کل بندر و دریا نوردی امام خمینی (ره)
ارشناس ارشد ناظر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مدیریت پروژه های عمرانی اداره کل بندر و دریا نوردی خرمشهر در پروژه های
الف) احداث زیر ساختمان های اراضی وپشتیبانب بندر خرمشهر
ب) ترمیم و بازسازی اسکله های 8و9بندر خرمشهر
ج)احداث پایانه ریلی بندر خرمشهر
2-مسئول مطالعات واحد فنی و مهندسی اداره کل بندر و دریا نوردی
3-مسئول بخش سرمایه گذاری در واحد فنی و مهندسی بندر خرمشهر
4-دبیر کمیته عمرانی اداره کل بندر و دریا نوردی خرمشهر