پرویز فائزی
سوابق کاری پرویز فائزی:
* فارغ التحصیل  از انستیتو تکنولوژی هند- دهلی کشور هندوستان
سرپرست خدمات فنی معادن بزرگ در شرکت ملی ذوب آهن ایران
 مدیر کارخانه طلای آق دره
 مدیر سایت مهدنی زرشوان درشرکت بین الملی صنعتی و معدنی تهران کان آرا
سرپرست گروه صنایع و ماشین آلات شرکت ایران ماژین