1-نظارت و طراحی اسکله خرمشهر

1-نظارت و طراحی اسکله خرمشهر

1398/8/20 3 0

1-نظارت و طراحی اسکله خرمشهر

سیستم سازهاي شمع و عرشه یکی از شناخته شده ترین و متداولترین انواع سیستمهاي سازهاي براي ساخت اسکله در سرتاسر دنیا میباشد.عموماً اسکلهاي شمع و عرشه در مناطقی احداث میشوند که بستر سست بوده و لایهاي با ظرفیت باربري بالا در اعماق نسبتاً زیادي از بستردریا قرار گرفته باشند.به دلیل وجود شرایط فوق در منطقه ویژه بندر امام خمینی نیز از این نوع سازه اسکله استفاده میشود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر