بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی

بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی

1400/6/28 19 0

بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی

بررسی مدل های تقاضای لرزه ای حداکثر تغییر مکانی نسبی بین دیافراگم طبقات قابهای خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض به کمک بهینه سازی شکلی

در روش نوین طراحی بر اساس عملکرد، تخمین تقاضای لرزهای از اجزای مهم توصیف عملکرد سازه محسوب می گردد .بزرگترین چالش در این تخمین، تصادفها و عدم قطعیتهای فراوانی است که در پدیده زلزله و پاسخ لرزهای سازه وجود دارد. به همین دلیل استفاده از یک چارچوب احتماالتی در این تخمین الزامی است. به این روش، مدل احتماالتی تقاضای لرزهای یا PSDM( Model Demand Seismic Probabimlistic)اطالق می گردد. هدف از این مقاله اثر عوامل هندسی موثر بر مدل های تقاضای لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای تیرهای عریض می باشد، که در این پژوهش دو سازه سه بعدی بتن مسلح دارای سیستم قاب خمشی چهار و هفت طبقه با پالن منظم و دارای سه دهانه چهارمتری در هر دو جهت در سه گروه )گروه اول دارای تیرهای متداول، گروه دوم دارای تیرهای عریض و گروه سوم دارای تیرهای میانی عریض و تیرهای پیرامونیمتداول( انتخاب شدند. از این سازه ها دوازده قاب دو بعدی شامل شش قاب میانی و شش قاب کناری بر روی خاک نوعII براساس استاندارد 2800ویرایش چهارم مدل سازی شده و تحت 8 رکورد زلزله توسط تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفته اند، مدل سازی و تحلیل سازه ها توسط نرم افزار Opensees صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت اثر عوامل هندسی موثر بر تخمین تقاضای لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح می باشد. به وضوح در هر 2 قاب کناری و میانی 4 و 7 طبقه نشان می دهد که سیستم دارای تیر های عریض( w (در برابر زلزله های وارده، تقاضای بیشتری را تخمین زده و عملکرد ضعیف تری را از خود نشان داده است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر