کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه

کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه

1400/6/28 20 0

کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه

کاربرد بتن های هوشمند توانمند در المان های سازه های بتنی با دیدگاه اثرات اقتصادی و چرخه حیات پروژه

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از بتن های هوشمند توانمند در دهه گذشته بدلیل رفتارهای مکانیکی و دوام مورد نیاز مطلوب در شرایط ویژه ، افق گستره ای را در برابر مهندسان و طراحان در عرصه ساخت گشوده است به گونه ای که دهه پیش رو را می توان دهه تحول در صنعت ساخت با استفاده از این تکنولوژی جدید نامید . نیاز دنیای جدید به گسترش زیرساخت ها از یک سو و محدویت منابع و مواد اولیه مورد استفاده در صنعت ساخت از سویی دیگر و نیز اثرات زیست محیطی مخر ناشی از تولید محصولات مرتبط با صنعت ساخت، اهمیت حاکم شدن تفکری بر پایه تامین کیفیت مطلوب در کنار کاهش اثرات زیست محیطی و نیز افزایش بهره وری اقتصادی محصولات این صنعت را نمایان می کند . بتن های هوشمند توانمند به عنوان نسل جدید بتن های مورد استفاده ، یکی از نمونه محصولاتی هستند که از بدو پیدایش ، مورد مطالعات چرخه های زیست محیطی و اقتصادی قرار گرفته اند . این مطالعه در راستای این افق ، به دنبال بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از ساخت یک سازه با استفاده از بتن های هوشومند توانمنود در یک بازه یکصد ساله در مقایسه با استفاده از بتن های متداول ، بر پایه اصول و متدولوژی چرخه حیات پروژه می باشد .محاسبات در محدوده مکانی ایران و شهر اهواز گرفته است . نتایج نشان می دهد که هزینه های بعمل آمده در یک دوره یکصد ساله این بتن ها کمتر از هزینه های صورت گرفته در بیشتر از نیمی از دوره معادل در بتن های متداول می باشد . و به همین ترتیب اثرات زیست محیطی این بتن های به خصوص در گرمایش جهانی در بدبینانه ترین حالت معادل دوره صد ساله بتن های متداول خواهد بود .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر