تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار

تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار

1400/6/28 36 0

تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار

تحلیل و بررسی شاخص پایداری و مودهای نوسانی غالب در سازههای دال و دیوار

اجرای سازه های بتنی آرمه با سیستم دال و دیوار جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز صنعتی به خود اختصاص داده است فقدان مطالعات کافی و ملزومات آیین نامه ای و همچنین یک مقدار مشخص برای رفتار این سازه ها با ارتفاع بیشتر از پنجاه متر در آیین نامه ی زلزله ی ایران سبب عدم پیش بینی دقیق رفتار این سازه ها در زلزله های آتی می گردد از آن جا که همه ی بلایای طبیعی و از جمله زلزله ی ایران سبب عدم پیش بینی دقیق رفتار این سازه ها در زلزله های آتی می گردد از آنجا که همه ی بلایای طبیعی و از جمله زلزله ماهیت تصادفی دارند باید با رویکرد احتمالاتی به این مسئله نگریسته و با در نظر گرفتن کلیه عدم قعطیتها، میزان ریسک آسیب مورد پذیرش در طراحی سازه های موجود محاسبه گردید با توجه به گستردگی روزافزون این سیستم سازه ای در طرح های انبوه سازی مسکن، شناخت مکانیزم احتمال خرابی این سازه ها و بررسی رفتاری دیوارها و کوپله ها در زلزله های اتی برای طراحان سازه امری اجتناب ناپذیر است این پژوهش در راستای تحلیل دینامیکی طیفی رفتار لرزه ای سازه های دال و دیوار با استفاده از تحلیل خطی 3 سازه با شرایط یکسان و ارتفاع متفاوت، تلاش می کند تا مودهای نوسان تغییر مکان جانبی نسبی، شاخص پایداری و روند جابجایی سازه ها برحسب نیرو را مورد بررسی قرا ردهد. نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی و بررسی منحنی تغییر مکان نسبی و میزان مشارکت جرم در هر مود نوسان، بیانگر شکل پذیری کم این سازه ها و تاثیر ارتفاع بر افزایش درصد مشارکت جرم می باشد همچنین یا افزایش ارتفاع، شاخص پایداری افزایش می یابد این تحقیق می تواند سرآغاز بررسی و تحلیل آماری دقیقتری از سازه های دال دیوار با مشخصات اقلیمی و فنی متفاوت گردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر