متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM

متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM

1400/6/28 41 0

متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM

متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM


دراین مقاله متدولوژی کسب وکار الکترونیک براساس زیرفضای Virtual realistic model در بخش صنعت مجازی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تحلیلی با توجه به سیاستهای کلی نظام در جهت ایجاد زیرساخت های مناسب صنعتی و همچنین ارتباط با سایر بخشها نظیر مالی ارائه می گردد در ادامه به برنامه کسب و کار الکترونیک در بخش کنونی صنعت پرداخته و ضمن بررسی نیازمندی ها، مدل مناسبی از راه کارهای ایجاد زیرفضای صنعت مجازی در بستر دولت الکترونیک ارائه می گردد. معرفی مدل توسعه اقتصادی و صنعتی جامعه و سنجه های مربوط به آن براساس متدولوژی صنعت مجازی که یکی از ارکان مهم و پایستار تجارت الکترونیک میباشد مورد ارزیابی قرار می گیرد تا برنامه راهبردی جهت ارتباط بخشهای مختلف صنعت با دولت الکترونیک میسر گردد. در نهایت با توجه به پیاده سازی دولت الکترونیک تاکید و ارتباط صنعت مجازی با سایر بخشهای این مجموعه امری اجتناب ناپذیر است که با توجه به سند راهبرد توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار توسط نویسندگان بصورت مدولار دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر