مدل سازی پروژه طراحی و احداث اینتیک ریلی، حمل و انتقال مواد معدنی واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)

مدل سازی پروژه طراحی و احداث اینتیک ریلی، حمل و انتقال مواد معدنی واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)

1400/6/24 6 0

مدل سازی پروژه طراحی و احداث اینتیک ریلی، حمل و انتقال مواد معدنی واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)

شرکت مهر گستر غرب آسیا

مدل سازی پروژه طراحی و احداث اینتیک ریلی، حمل و انتقال مواد معدنی واقع در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی ( ره)

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر